Tony Filipovitch -- PublicationsRevised 3 March 98
URL http://krypton.mnsu.edu/~tony/